در راستای تحقق برنامه‌‌های پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، طرح رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان اصفهان آغاز شد

در جلسه بررسی فرایند نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان که روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ با حضور مجری امور شاغلین حرفه‌ای سازمان، نمایندگان سازمان جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و اعضای هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان برگزار شد، فرم‌های نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌ها مورد بازبینی قرار گرفت و نظرات اعضای هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان نیز در این فرم‌ها اعمال شد.

در این جلسه مقرر شد بازدیدهای دوره‌‌ای از آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان که در گذشته صرفاً توسط نمایندگان سازمان جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان صورت می‌پذیرفت، از این پس در قالب هیاتی با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان صورت پذیرد و آزمایشگاه‌ها بر اساس امتیازات فرم‌های نظارت، رتبه‌بندی شوند و اطلاعات آزمایشگاه‌ها به همراه رتبه به بهره‌برداران بخش کشاورزی اطلاع‌رسانی شود.

همچنین آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان علاوه بر بازدیدهای دوره‌ای هیات نظارت، می‌توانند در طول سال به منظور ارتقای رتبه واحد خود، با اصلاح شاخص‌های ارزیابی عملکرد در فرم‌های نظارت، درخواست بازدید هیات نظارتی را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ارایه کنند تا در صورت کسب حد نصاب لازم امتیازات، رتبه مربوطه را احراز کنند.

شایان ذکر است طرح رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان اصفهان، از جمله برنامه‌های مصوب پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان است، که با تعیین ضوابط سطح‌بندی این واحدها، منجر به ایجاد فضای رقابت سازنده به منظور ارتقای سطح کیفی ارایه خدمات آزمایشگاه‌‌ها به متقاضیان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و بهبود شرایط تولید محصولات کشاورزی استان خواهد شد.