رشد شاخص‌های عضویت، تمدید عضویت، صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی و صدور و تمدید پروانه اشتغال در فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۹

بر اساس گزارش های اخذ شده از سامانه سانکا و با عنایت به برنامه ریزی های انجام گرفته در معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، شاخص های عضویت، تمدید عضویت، صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی و صدور و تمدید پروانه اشتغال در فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ رشد قابل توجه و چشم‌گیری داشته است.

بر این اساس در فروردین ۱۴۰۰:

عضویت ۲۹۰ درصد

تمدید عضویت ۳۶ درصد

صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی ۱۱۲ درصد

صدور پروانه اشتغال ۵۴ درصد

تمدید پروانه اشتغال ۱۸۰۰ درصد

نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.

لازم به ذکر است رشد شاخص‌های مرتبط با امور اعضا، نشان‌دهنده‌ تثبیت جایگاه پروانه‌ اشتغال، عدالت‌محوری در ارجاع کار و گسترش زمینه‌ مشارکت هر چه بیشتر کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و‌ محیط زیست در انجام فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای مشاوره، نظارت و پیمانکاری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست می‌باشد.