رعایت حریم و فاصله واحد گل خانه با اماكن دامی

حداقل فواصل قانونی واحدهای گلخانه ای با واحدهای دامداری و پرورش طیور ابلاغی از طرف معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

با عنایت به مصوبات جلسه مورخ 1396/03/29 و با توجه به تاکید معاونت محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص رعایت حریم گلخانه ها به اطلاع می رساند؛ رعایت حداقل فاصله بین واحدهای دامداری(سنتی و صنعتی) با واحد گلخانه، 100 متر و حداقل فاصله بین واحدهای پرورش طیور با گلخانه 120 متر الزامی می باشد.