سازمان‌دهی و سامان‌دهی فعالیت‌های آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان اصفهان با مشارکت کارشناسان و فعالان این بخش

جلسه هم‌اندیشی تهیه دستورالعمل رتبه‌بندی و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان و همچنین پیشنهاد تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهی مربوطه روز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در محل سازمان برگزار شد.

در این جلسه دکتر مسعود تدین‌نژاد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، گزارشی از بازدیدهای نظارتی هیات نظارت و ارزیابی آزمایشگاه‌های خاک‌شناسی استان اصفهان از آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه و سطح‌بندی آزمایشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های ارزیابی مربوطه ارایه کردند.

مهدی تقی‌پور، رییس سازمان نیز با تاکید بر لزوم مصرف بهینه نهاده‌های کشاورزی به منظور کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی، آزمایش آب و خاک را رکن اصلی تصمیم‌گیری در خصوص مدیریت واحدهای تولیدی برشمرد و افزود در کشورهای پیشرفته شاهد اجرای کشاورزی دقیق هستیم که طی آن نهاده‌های کشاورزی در هر منطقه از یک مزرعه یا باغ بر اساس شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی آب و خاک مصرف می‌شود در حالی که در مزارع و باغات کشور نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی بدون توجه به شرایط آب و خاک مصرف می‌شود.

رییس سازمان همچنین بر فرهنگ‌سازی در خصوص لزوم انجام آزمایش‌های آب و خاک توسط بهره‌برداران بخش کشاورزی از طریق آموزش‌های ترویجی تاکید کرد و افزود از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در تحقق این مهم نیز باید استفاده کرد.

تقی‌پور با انتقاد مجدد از پایین بودن تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی و عدم ابلاغ این تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱، افزود کیفیت ارایه خدمات فنی و مهندسی در بخش کشاورزی به صورت مستقیم با تعرفه‌های آن در ارتباط است و با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و تامین مواد آزمایشگاهی، تعرفه‌های موجود به هیچ عنوان پاسخ‌گوی هزینه‌های آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه نیست.

در این جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

  • فرم‌های ارزیابی سیستم کیفیت آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه که توسط سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان (هیات نظارت و ارزیابی آزمایشگاه‌های خاک‌شناسی استان اصفهان) تهیه شده است جهت آگاهی و ارایه پیشنهاد به نمایندگان آزمایشگاه‌های مربوطه ارسال شود.
  • آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه ظرف مدت یک هفته نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص فرم‌های ارزیابی سیستم کیفیت آزمایشگاه‌ها به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ارسال کنند.
  • پس از دریافت نظرات و پیشنهادها، دستورالعمل رتبه‌بندی و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و نمایندگان آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان بازنگری و به آزمایشگاه‌های استان ابلاغ شود.
  • حداکثر یک ماه پس از ابلاغ دستورالعمل رتبه‌بندی و نظارت به آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان، هیاتی متشکل از نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و نمایندگان آزمایشگاه‌ها، از کلیه آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان بازدید نظارتی انجام دهند.
  • پیشنهادهای تشویقی مناسب و کارآمد برای ترغیب ارتقای سطح آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه توسط نمایندگان آزمایشگاه‌ها ارایه شود.
  • تعرفه پیشنهادی ارایه خدمات آزمایشگاه.های آب و خاک و گیاه با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و نمایندگان آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان تهیه شود.
  • به روزرسانی دستورالعمل تجزيه‌های آزمايشگاهی نمونه‌های خاک و آب از موسسه تحقيقات خاک و آب وزارت كشاورزی درخواست شود.
  • با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان نسبت به برگزاری همایش‌های آموزشی و ترویجی به منظور تبیین ضرورت لزوم انجام آزمایش آب و خاک برای کشت‌های زراعی، باغی و گل‌خانه‌ای با عنایت ویژه به مباحث زیست محیطی برای بهره‌برداران در مناطق مختلف استان اقدام شود.
  • به منظور دسترسی به آزمایش‌های آب و خاک و گیاه در استان، پیاده‌سازی قسمت تخصصی ثبت اطلاعات آزمایش‌های آب و خاک و گیاه برای محصولات زراعی، باغی و گل‌خانه با در نظر گرفتن وسعت و دور تکرار هر آزمایش در سامانه سانکا پیگیری شود.
  • پیگیری امور اداری مرتبط به تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان اصفهان توسط هیات موسس انجمن انجام شود.