سياست ها و ضوابط كلي صدور مجوزهاي آبزي پروري در سال 1399

به آگاهی اعضا، بهره برداران و تولیدکنندگان محترم بخش کشاورزی می رساند:

سياست ها و ضوابط كلي صدور مجوزهاي آبزي پروري در سال 1399 (موضوع ماده 6 ابلاغيه شماره 318/020 مورخ 1391/01/10 وزير محترم جهادكشاورزي) برای اطلاع و بهره برداری در ذیل قابل مشاهده می باشد: