نمرات آزمون کتبي دوره آموزشي “آشنایی با جداول آزمایشات آب، خاک، گیاه و کود و بررسی و تفسیر نتایج”

اعلام نمرات آزمون کتبی دوره آموزشی آشنایی با جداول آزمایشات آب، خاک، گیاه و کود و بررسی و تفسیر نتایج.

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنايي با جداول آزمایشات آب، خاک، گیاه و کود و بررسی و تفسیر نتایج برای اطلاع از نمره آزمون کتبی که در تاريخ 1398/12/15 برگزار شد، فایل زیر را دانلود کنید.