فهرست طرح ها ، پروژه ها و فعاليت های سرمايه گذاری اولويت دار در بخش کشاورزی

قابل توجه کليه اعضاي محترم سازمان:

به اطلاع کليه اعضای محترم سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي استان اصفهان می رساند، فهرست طرح ها، پروژه ها و فعاليت هاي سرمايه گذاری اولويت دار در بخش کشاورزی جهت آگاهي و استفاده در زير قابل مشاهده می باشد: