قارچ کش فلوتیانیل(گاتن) EC5% ؛ محصولی برای کنترل سفیدک سطحی انگور

به آگاهی مهندسان کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات، فروشندگان سموم و کلینیک های گیاه پزشکی می رساند:

با عنایت به نامه ارسالی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور؛ کارایی قارچ کش فلوتیانیل EC5%  با نام تجاری گاتن و دوره کارنس 14 روز برای کنترل سفیدک سطحی انگور مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این قارچ کش با دوز مصرفی2/5 در هزار به مدت 3 سال تصویب شده است.