نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات)

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تدوین شد:
نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات)

در راستای انجام رسالت گسترش و اشاعه دانش و اطلاعات جدید و نفوذدهی بیشتر دانش در بخش کشاورزی، “نظام اجرایی سهم‌بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات) توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تدوین و منتشر شد.

این سازمان در دوره پنجم فعالیت با اتخاذ سیاست اشتغال دانش مزدمحوری با هدف افزایش بهره‌وری، به دنبال افزایش نفوذ دانش از طریق نهادسازی و ایجاد ساز و کارهایی با ماهیت مردمی و خصوصی به عنوان بستر جریان ورود و انتقال دانش به محیط‌های کشاورزی می‌باشد.

بدون شک این نهادسازی جدید می‌تواند به عنوان یک رابطه پایدار و با انتفاع اقتصادی طرفین طرح؛ ورود مستمر دانش، افزایش بهره‌وری، ارتقای استاندارد، افزایش عملکرد، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.

برای مشاهده و دریافت طرح روی لینک زیر کلیک کنید: