نمرات آزمون دوره آموزشی پرورش قارچ خوراکی

شرکت کنندگان در دوره آموزشی قارچ خوراکی می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود که در تاريخ 16 آذر 1398 برگزار شد؛ فایل زیر را دانلود کنند.