نمرات آزمون کتبی بخش اول دوره آموزشی مسوولین فنی گلخانه (سبزی و صیفی)

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره آموزشی مسوولین فنی گلخانه (سبزی و صیفی)- بخش اول


اعلام نمرات آزمون کتبی بخش اول دوره آموزشی مسوولین فنی گلخانه (سبزی و صیفی). شرکت کنندگان در اين دوره مي توانند برای اطلاع از نمره آزمون کتبی بخش اول، فایل زیر را دانلود کنند.

لازم به ذکر است، در صورت اعتراض به نمره اعلام شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22 فروردین 1398 فرصت داريد تا درخواست خود را به معاونت آموزشی و فنی سازمان تحویل دهید.