گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اثربخشی مراکز مهارت‌آموزی و توان‌افزایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پنجمین دوره شورا، با تغییر رویکرد برنامه‌های آموزشی از ادبیات‌محوری به مهارت‌محوری، تمامی برنامه‌های مهارت‌آموزی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی طراحی کرده و در حال اجرا می‌باشد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیران مراکز مهارت‌آموزی و توان‌افزایی غیردولتی کشاورزی را به عنوان “خیرین اجتماعی-آموزشی” به جامعه معرفی می‌نماید.