ابلاغ شرایط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها

ابلاغ شرایط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها توسط رییس محترم سازمان امور اراضی کشور.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در ابلاغی توسط رییس محترم سازمان امور اراضی کشور، شرایط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها به شرح زیر می باشد: