فراخوان عمومی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/ شهرک های کشاورزی گل خانه ای، دامی و شیلاتی در سراسر کشور

به آگاهی اعضا، بهره برداران و تولیدکنندگان محترم بخش کشاورزی می رساند:

از آنجا که ایجاد و راه اندازی شهرک های کشاورزی یکی از اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی بوده و جز طرح های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید کشور محسوب می شود؛ فراخوان عمومی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/ شهرک های کشاورزی گل خانه ای، دامی و شیلاتی در سراسر کشور برای استحضار و بهره برداری در ذیل قابل مشاهده می باشد.