خدمات الکترونیک سازمان (سانکا)

لیست فایل ها
لیست فایل ها
لیست فایل ها

اطلاعات مربوط به پیمانکاران احداث سازه گل خانه

اطلاعات مربوط به مهندسین مشاور گل خانه

اطلاعات مربوط به مهندسین ناظر

دستورالعمل ها و نظام نامه های گل خانه و قارچ خوراکی

دستور المعل اجرایی و ضوابط فنی تولید خاک پوششی

فرایندها و مدارک مورد نیاز صدور پروانه گل خانه و قارچ خوراکی

فرم های بازدید و درخواست واحد گل خانه و قارچ خوراکي

مراکز خدمات کشاورزی غير دولتي

کليات

فواصل گل خانه ها تا سایر واحدهای تولیدی

(پيوست ضوابط و معيارهاي استقرار)
لیست فایل ها
لیست فایل ها

فرایند صدور پروانه ها

دستور العمل ها و شیوه نامه ها

واحدهای روستایی

لیست فایل ها