خدمات الکترونیک سازمان (سانکا)

لیست فایل ها
لیست فایل ها
لیست فایل ها

اطلاعات مربوط به پیمانکاران احداث سازه گل خانه

لیست پیمانکاران مجاز به احداث گل خانه کل کشور

اطلاعات مربوط به مهندسین مشاور گل خانه

قرارداد خريد خدمت مهندس مشاور گل خانه و قارچ

اطلاعات مربوط به مهندسین ناظر

دستورالعمل ها و نظام نامه های گل خانه و قارچ خوراکی

فرایندها و مدارک مورد نیاز صدور پروانه گل خانه و قارچ خوراکی

مراکز خدمات کشاورزی غير دولتي

کليات

فواصل گل خانه ها تا سایر واحدهای تولیدی

(پيوست ضوابط و معيارهاي استقرار)

فرم های بازدید و درخواست واحد گل خانه و قارچ خوراکي

دستورالعمل ها و نظام نامه های گل خانه و قارچ خوراکی

لیست فایل ها
لیست فایل ها

فرایند صدور پروانه ها

دستور العمل ها و شیوه نامه ها

واحدهای روستایی

لیست فایل ها